Jak uzyskać zabezpieczenie alimentów?

Alimenty to rodzaj świadczenia wypłacanego głównie na potrzeby utrzymania i wychowania nieletniego dziecka, choć obowiązek też dotyczyć może innych osób w rodzinie – wynika bowiem z pokrewieństwa, powinowactwa czy też małżeństwa. Dlatego może być zasądzony rodzicom do łożenia na rzecz dziadków czy też innych krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Co więcej, alimenty mogą być również zasądzone na rzecz dziecka, mimo osiągnięcia przez nie 18 lat.

Czym są alimenty w świetle prawa — czy mogą być niewypłacane?

Alimenty na rzecz dzieci- ich sposób przyznawania i zasady regulowania zobowiązań wynikających z ich tytułu opisane są w art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nie będącego w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wbrew powszechnej opinii osiągniecie przez dziecko 18 lat nie powoduje automatycznego wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. W przypadku braku dobrowolnego łożenia na utrzymanie należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty. Do czasu wydania wyroku można wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów.

Czy płacenie alimentów można zabezpieczyć?

Zabezpieczenie alimentów udzielane jest w postępowaniu cywilnym przez sąd. Może go żądać każda ze stron na podstawie stosownego wniosku. Jest to specjalny rodzaj zabezpieczenia, w którym obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo). W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest uprawdopodobnienie roszczenia, nie trzeba wykazywać interesu prawnego w jego udzieleniu.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć w pozwie, zaznaczając obok głównego żądania wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty miesięcznie płatnej do konkretnego dnia miesiąca. Można również wystąpić z takim wnioskiem przed wniesieniem pozwu, jak i w czasie trwania sprawy. Gdy chodzi o alimenty, trzeba wiedzieć, że ich zabezpieczenie nie jest udzielane urzędu, a sąd nie może udzielić zabezpieczenia w kwocie większej niż wskazana we wniosku.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych