Kancelaria Adwokacka Krosno
Adwokat Katarzyna Jarosz

Usługi

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług skierowanych zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych.

ZAKRES USŁUG DLA OSÓB PRYWATNYCH SPROWADZA SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN PRAWA:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

      Kancelaria poprzez czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomaga Klientom w sposób jak najmniej stresujący przejść przez procedurę związaną ze stosunkami osobistymi i majątkowymi powstałymi m.in. w związku z zawarciem związku małżeńskiego czy posiadaniem dzieci.

      W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności:

 • prowadzenie spraw o rozwód, o separację;
 • przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego stron;
 • prowadzenie spraw w zakresie alimentów;
 • prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej;
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalenia rodzicielstwa;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo cywilne

    Kancelaria pomaga rozwiązywać problemy prawne mieszczące się w zakresie prawa cywilnego, które ze swej istoty reguluje właściwie każdą dziedzinę życia.

    W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje prowadzenie spraw związanych, w szczególności:

 • dochodzeniem wierzytelności, w tym z obligacji;
 • z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem;
 • ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, roszczeniem o zachowek;
 • z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, unieważnieniem testamentu;
 • z naruszeniem własności lub posiadania;
 • z ustanowieniem służebności gruntowej lub osobistej;
 • ze zniesieniem współwłasności;
 • stwierdzeniem zasiedzenia;
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Prawo karne

         Biorąc pod uwagę specyfikę prawa karnego, głównym zadaniem obrońcy w postępowaniu karnym jest zagwarantowanie Klientowi jak najskuteczniejszej ochrony jego praw i interesów. Dogłębna, dokładna analiza materiału dowodowego pozwala na obranie jak najbardziej właściwej linii obrony, czy też strategii działania, które przyczynią się do najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy karnej.

        W zakresie prawa karnego Kancelaria oferuje, w szczególności:

  • obronę w postępowaniu karnym, karnoskarbowym oraz wykroczeniowym;
  • reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego;
  • doradztwo w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego i wykroczeniowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

   Kancelaria pomaga rozwiązywać spory powstałe na gruncie prawa pracy poprzez reprezentowanie pracowników lub pracodawców w postępowaniach dotyczących, w szczególności:

 • wypadków przy pracy;
 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę;
 • odpraw, wynagrodzeń za pracę;
 • ustaleniu stosunku pracy.

  Kancelaria sporządza również odwołania od decyzji organów emerytalnych i rentowych, jak i udziela doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

     Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania administracyjnego, Kancelaria oferuje pomoc skutkującą wzmocnieniem pozycji jednostki wobec organu oraz umożliwiającą osiągnięcie celu.

    Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentowanie przed organami oraz sądami administracyjnymi: WSA i NSA;
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

      Obejmuje w szczególności pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in.:

 • zatrzymania w przypadku nielegalnego pobytu na terytorium RP;
 • osadzenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie dla cudzoziemców;
 • legalizacji pobytu na terytorium RP;
 • uzyskania pozwolenia na pracę na terytorium RP;
 • wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;
 • uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE; uzyskania obywatelstwa polskiego;
 • wykreślenia danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacji Schengen;
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych m.in. odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego albo stałego pobytu w Polsce;

      oraz reprezentację cudzoziemców przed właściwymi organami, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.     

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

   Obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę działalności;
 • przygotowywanie, opiniowanie lub opracowywanie dokumentów, umów, wewnętrznych aktów normatywnych;
 • doradztwo prawne mające na celu minimalizację ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej.

Adwokat reprezentuje strony przed organami administracji publicznej, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, sądami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi.

Usługi prawne świadczone są zarówno w ramach doraźnej pomocy, jak i stałej współpracy.

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych