Kancelaria Adwokacka Krosno
Adwokat Katarzyna Jarosz

Usługi prawnicze w Krośnie

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług skierowanych zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych.

ZAKRES USŁUG DLA OSÓB PRYWATNYCH SPROWADZA SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN PRAWA:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria poprzez czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomaga Klientom w sposób jak najmniej stresujący przejść przez procedurę związaną ze stosunkami osobistymi i majątkowymi powstałymi m.in. w związku z zawarciem związku małżeńskiego czy posiadaniem dzieci.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria oferuje w szczególności:

- prowadzenie spraw o rozwód, o separację;

- przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego stron;

- prowadzenie spraw w zakresie alimentów;

- prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej;

- prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

- prowadzenie spraw dotyczących ustalenia rodzicielstwa;

- udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo cywilne

Kancelaria pomaga rozwiązywać problemy prawne mieszczące się w zakresie prawa cywilnego, które ze swej istoty reguluje właściwie każdą dziedzinę życia.

W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje prowadzenie spraw związanych, w szczególności:

 - dochodzeniem wierzytelności, w tym z obligacji;

- z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem;

- ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, roszczeniem o zachowek;

- z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, unieważnieniem testamentu;

- z naruszeniem własności lub posiadania;

- z ustanowieniem służebności gruntowej lub osobistej;

- ze zniesieniem współwłasności;

- stwierdzeniem zasiedzenia;

- udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Prawo karne

Biorąc pod uwagę specyfikę prawa karnego, głównym zadaniem obrońcy w postępowaniu karnym jest zagwarantowanie Klientowi jak najskuteczniejszej ochrony jego praw i interesów. Dogłębna, dokładna analiza materiału dowodowego pozwala na obranie jak najbardziej właściwej linii obrony czy też strategii działania, które przyczynią się do najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy karnej.

W zakresie prawa karnego kancelaria oferuje, w szczególności:

- obronę w postępowaniu karnym, karnoskarbowym oraz wykroczeniowym;

- reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego;

- doradztwo w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego i wykroczeniowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria pomaga rozwiązywać spory powstałe na gruncie prawa pracy poprzez reprezentowanie pracowników lub pracodawców w postępowaniach dotyczących, w szczególności:

 - wypadków przy pracy;

- nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę;

- odpraw, wynagrodzeń za pracę;

- ustaleniu stosunku pracy.

Kancelaria sporządza również odwołania od decyzji organów emerytalnych i rentowych, jak i udziela doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania administracyjnego, kancelaria oferuje pomoc skutkującą wzmocnieniem pozycji jednostki wobec organu oraz umożliwiającą osiągnięcie celu.

Zakres usług prawniczych kancelarii obejmuje w szczególności:

- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;

- sporządzanie skarg do sądów administracyjnych;

- reprezentowanie przed organami oraz sądami administracyjnymi: WSA i NSA;

- doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Obejmuje w szczególności pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in.:

- zatrzymania w przypadku nielegalnego pobytu na terytorium RP;

- osadzenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie dla cudzoziemców;

- legalizacji pobytu na terytorium RP;

- uzyskania pozwolenia na pracę na terytorium RP;

- wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;

- uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE; uzyskania obywatelstwa polskiego;

- wykreślenia danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacji Schengen;

- sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych m.in. odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego albo stałego pobytu w Polsce;

oraz reprezentację cudzoziemców przed właściwymi organami, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obejmuje w szczególności:

- bieżącą obsługę działalności;

- przygotowywanie, opiniowanie lub opracowywanie dokumentów, umów, wewnętrznych aktów normatywnych;

- doradztwo prawne mające na celu minimalizację ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej.

Adwokat reprezentuje strony przed organami administracji publicznej, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, sądami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi.

Usługi prawnicze świadczone są zarówno w ramach doraźnej pomocy, jak i stałej współpracy.

Obsługa prawna firm to usługa kierowana do klientów z Krosna i okolic, bez względu na branżę czy dokładną wielkość przedsiębiorstwa. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych